Διδακτικό προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π.)

Άρθρο 2, παράγραφος ια) Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017/τ. Α’)
Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) αποτελείται από Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες.

Το διδακτικό έργο τους κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα. Ως διδακτικό έργο θεωρείται: α) η αυτοτελής διδασκαλία ενός μαθήματος, β) η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, γ) οι εργαστηριακές ασκήσεις και η εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, δ) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών και ε) η οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών.

Το ερευνητικό τους έργο περιλαμβάνει τη βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, την καθοδήγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια (Άρθρο 16 παρ. 1 Ν. 4009/2011).

Το Διδακτικό Προσωπικό επικουρείται από τις Ειδικές κατηγορίες Διδακτικού και Εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π), το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) και τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, καθώς και από τους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους και τους Διδάσκοντες με απόσπαση.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.)

Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό-διδακτικό έργο και μπορεί να ανατίθεται σε αυτά αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική αγωγή, κ.λπ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)

Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό-εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των Καθηγητών της οικείας Σχολής. Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. αυτοδύναμο διδακτικό έργο.

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.)

Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία του Πανεπιστημίου, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους. Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας (Ε.Τ.Ε.Π.) αυτοδύναμο διδακτικό έργο.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες επιτελούν επικουρικό διδακτικό έργο που περιλαμβάνει φροντιστήρια, επίβλεψη πρακτικής εξάσκησης ή διπλωματικών εργασιών των φοιτητών, καθώς και την πραγματοποίηση άλλων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση της γνώσης των φοιτητών.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

(Ν.4452/2017 Άρθρο 19)
α. Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι.. Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994, αλλά υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα, μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.
β. Δεν είναι δυνατή η απασχόληση ως ακαδημαϊκών υποτρόφων των αφυπηρετησάντων μελών του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
γ. Η απασχόληση των ανωτέρω μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το υφιστάμενο κάθε φορά όριο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης για το διδακτικό έργο που παρέχουν οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι., ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησης. Η κάλυψη της αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα ή από τη χρήση των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών του Ιδρύματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Οι Διδάσκοντες με απόσπαση είναι Καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Με το Διδακτικό Προσωπικό και τους περίπου 1.000 πτυχιούχους του κάθε χρόνο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προάγει τη γνώση και την κριτική ικανότητα, συμβάλλει στη γνώση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και βοηθά στην ανάπτυξη του τόπου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 Τα τρέχοντα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών των Τμημάτων του ΟΠΑ για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης μονιμοποίησης των μελών ΔΕΠ, τα οποία έχουν συγκροτηθεί με βάση τα οριζόμενα στην Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017, (Β' 225) Υπουργική Απόφαση, βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του κάθε Τμήματος.

 

Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας του ΟΠΑ (ΦΕΚ τ.Β' 1172/10-4-2012)

1η Τροποποίηση Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ για τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας (ΦΕΚ τ.Β' 1790/25-7-2013)

2η Τροποποίηση Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ για τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας (ΦΕΚ τ.Β' 1836/7-7-2014)

3η Τροποποίηση Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ για τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας (ΦΕΚ τ.Β’ 3359/15-12-2014)

Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών